กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพิลาวรรณ โฉลกดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมัจฉารัตน์ พรหมมา
ครู

นางสาวรัชนก ร่วมสุข
ครู

นางสาวน้ำฝน เทพศรี
ครูผู้ช่วย