กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวยุพา นิเลปิยัง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิศาชล ใจกล้า
ครูชำนาญการ

นายสมเกียรติ สุวรรณไตร
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ แซ่ฉั่ว
ครู

นางสาวยอดขวัญ แหวนวิเศษ
ครูอัตราจ้าง