กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนงค์เยาว์ เยรัมย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุธิตา สีสิงห์
ครูชำนาญการ

นางจิดาภา ฤทธิวงศ์
ครู

นางสาววันวิสา ปรารมย์
ครู

นายณัฐดนัย สุภาสัย
ครู

นางสาวภารุจีร์ บุญหลง
ครู

นางสาวณัฐริณีย์ ก่อแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวมธุรส ยอดสิงห์