กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุทธิศักดิ์ สมศรี
ครู
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวประภาภรณ์ รุ่งเรือง
ครู

นางสาวทัศนีย์ แก้วกฏ
ครูพี่เลี้ยง