ลูกจ้างประจำ

นายประเสริฐ สืบดี
ช่างไม้

นายเพลิน ทวีพูน
ช่างไม้

นายวันศุกร์ จิตรสมาน
ช่างไม้

นายสมชาย วรรณทอง
ช่างไม้

นางสมใจ สมานทอง
แม่บ้าน