กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปราโมทย์ คะหาญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพิทักษ์ ศรีมูล
ครู

นางสาวรติพร ยิ่งยงยุทธ
ครู

นางสาวพินทุสร ทองปน
ครูผู้ช่วย

นายสมยศ พอกพูน
พนักงานราชการ