กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุทธิศักดิ์ สมศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปัญญรัฐ พรหมภูวัลย์
ครู