กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายภิมุข สมานรักษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นาสาวอารีรัตน์ กินนาวัน
ครูผู้ช่วย