กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนากร ทองนำ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปคุณา แย้มชู
ครู

นายบุญเพ็ง สีหาราช
ครู

นางสาวชนัญชิดา อัญชัยศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวนันท์ เกตชมภู
ครูอัตราจ้าง